افزايش سقف فردي تسهيلات خريد و ساخت مسکن بانک مسکن به تصويب رسيد

پيرو اطلاع رساني هاي قبلي بانک مرکزي در خصوص انجام بحث و بررسي کارشناسي در راستاي افزايش سقف فردي تسهيلات خريد و ساخت مسکن بانک مسکن و تصويب پيشنهادات کارشناسي در کميسيون اعتباري بانک مرکزي، به اطلاع مي رساند شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 17/10/1392 پيشنهادات نهايي مصوب کميسيون اعتباري بانک مرکزي را بررسي نمود و عينا مورد تصويب قرار داد. متن مصوبه شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل مي باشد:
1- سقف تسهيلات ساخت و خريد مسکن صرفا" از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن به مبلغ 350 ميليون ريال افزايش مي يابد.
تبصره1- در رابطه با تسهيلات ساخت، تقسيط سهم الشرکه تسهيلات مشارکت مدني مجاز مي‌باشد.
تبصره2- متقاضيان واجد شرايط ساير حسابهاي تعهدي بانک مسکن در صورت تمايل مي‌توانند به صورت استفاده توامان از طريق تدارک اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن تا سقف اين ماده بهره مند شوند.
2- به منظور کمک به تامين مسکن زوجهاي جوان، سقف تسهيلات خريد براي هريک از زوجين که تاريخ وقوع عقد آنها از 17/10/1392به بعد باشد، تا سقف مبلغ 250 ميليون ريال و جمعا معادل مبلغ 500 ميليون ريال بر روي يک واحد مسکوني (اخذ يک واحد مسکوني به عنوان وثيقه هر دو وام) از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن تعيين مي گردد.
بانک مسکن موظف است متون قرارداد اعطاي اين تسهيلات را به گونه‌اي تنظيم کند که وصول مطالبات بانک در مراحل قضايي و اجرايي با مشکل مواجه نشده و در عمل موجبات افزايش مطالبات معوق بانک را فراهم نسازد.
3- اعطاي تسهيلات جعاله تعمير و تکميل واحد مسکوني از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن تا سقف مبلغ 100 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني مجاز مي‌باشد.
4- دوره بازپرداخت حداکثر تا 12 سال تعيين و کمتر از آن با توافق بانک و مشتري ميسر خواهد بود.
5- از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، جهت حصول اطمينان از تعادل منابع و مصارف،بانک مسکن موظف است هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد منابع و مصارف حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز را تهيه و به بانک مرکزي ارائه نمايد.
6- ملاک تعيين نرخ سود فروش اقساطي خريد مسکن، ماده (9) مجموعه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي مصوب 20 دي ماه 1390 بوده و تبصره (2) ماده صدرالاشاره صرفا ناظر بر تسهيلات اعطايي از محل حسابهاي صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن است.تعداد بازديدها:   8,820