شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران

خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دي‌‌ماه 1392 به عدد 5/183 رسيد که نسبت به ماه قبل 2/1 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در دي‌‌ماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8/28 درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به دي‌‌ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهي به دي ‌ماه 1391 معادل 4/38 درصد مي‌باشد.

 


 تعداد بازديدها:   4,372