در میان مهمترین عوامل محدودکننده توليد در سال 1391

کمبود نقدینگی به رتبه سوم اهمیت تنزل یافت

عطف به خبر منتشر شده به نقل از رییس کل بانک مرکزی در برخی از رسانه ها مبنی بر این که «کمبود نقدینگی رتبه اول را در میان مهمترین مشکلات بنگاه هاي‌تولیدی دارد» به اطلاع می رساند:
دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی امروز خود در اولین «همايش جهت‌گيري‌هاي اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي» تصریح کرد: مشکل نقدینگی که در سال های گذشته به عنوان نخستین عامل محدود کننده تولید مطرح بود ، در سال 1391 به رتبه سوم اهمیت تنزل یافته است.
شایان ذکر است همان گونه که در جدول سهم عوامل مختلف در کاهش تولید واحدهای توليدي سال 1391 در متن سخنرانی رییس کل بانک مرکزی منتشره در پایگاه اطلاع رسانی این بانک با عنوان « مهار تورم و انتظارات تورمي مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی » اشاره شده است، «گراني مواد اوليه با 2/26 (بیست و شش و دو دهم) درصد» رتبه اول، «کمبود مواد اوليه 0/19 (نوزده) درصد» رتبه دوم و «کمبود نقدينگي کارگاه6/15 (پانزده وشش دهم) درصد» رتبه سوم را دارا می باشد.
 

 تعداد بازديدها:   3,887