در اجراي تکليف قانوني احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور،

تقویم زماني انتشار آمارهاي اقتصادي بانک مرکزی منتشر شد


جدول زماني انتشار آمارهاي اقتصادي با هدف اطلاع و بهره‌مندي به موقع کارشناسان، فعالان اقتصادي، دانشجويان و عموم مردم از آمارهاي اقتصادي  توسط بانک مرکزی منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تقويم زماني انتشار نرخ تورم، حساب‌هاي ملي و شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سال 1396 گامي مهم در جهت ارتقاي شفافيت و پاسخگويي بانک مرکزي بوده و بيانگر اهتمام ويژه این نهاد سیاستگذار به برنامه‌ريزي دقيق در تهيه و انتشار آمارهاي اقتصادي است.  
بانک مرکزي در طول چند سال گذشته،‌ ضمن بهبود کيفي آمارهاي توليد شده، نسبت به انتشار به موقع و شفاف آمار و اطلاعات اقتصادي اقدام کرده است. بر همين اساس، اين بانک بر اساس انجام وظايف ذاتي و قانوني خود در زمينه توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي و در راستاي پاسخگويي به نياز کارشناسان، دانشگاهيان و فعالان اقتصادي و در اجراي تکليف قانوني مندرج در بند (پ) ماده (10) قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور، نسبت به اعلام تقويم زماني انتشار نرخ تورم، حساب‌هاي ملي و شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي به شرح جدول زیر اقدام مي‌کند:

  تعداد بازديدها:   7,290