تغییرات بخشنامه نرخ کارمزد خدمات بانکی به بانک ها ابلاغ شد

تغییرات بخشنامه نرخ کارمزد خدمات بانکی به بانک ها ابلاغ شد

بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه شماره 95/218546 مورخ 1395/07/11 درخصوص انواع و ميزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ريالی) اعمال و به بانک ها ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره 218546‏‏/95 مورخ 11‏‏/7‏‏/95 موضوع حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ريالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد:
1-  کارمزد ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی (ردیف شماره 1)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر یک از وثائق و نرخ های متناظرآن، محاسبه می‌شود.
2- نوع خدمت مندرج در بند 9‏‏-1‏‏-6 ردیف 6 ، به «چک های واگذاری عهده سایر بانک‌ها» تغییر یابد و کارمزد مربوط متوجه ذینفع چک خواهد بود.
3- کارمزد صدور دسته چک موضوع ردیف 11‏‏-1‏‏-6 پس از شخصی سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ 1.200 ریال خواهد بود.
ضمناً مجدداً تاکيد می شود بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با يکديگر، حداکثر تا 30 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کارمزد کمتری را اعمال کنند.


 


تعداد بازديدها:   20,070