از خرداد ماه 1396 تا خرداد ماه 1397 انجام شد

پرداخت بیش از 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

تسهيلات اعطایی شبکه بانکی کشور به شرکت های دانش بنيان از خرداد 1396 تا خرداد 1397 به 50084.4 میلیارد ریال رسید.

abc

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی شده، بانک های خصوصی و موسسات اعتباری و بانک های دولتی به شرکت های دانش بنيان در مدت مذکور به ترتیب 23605.5، 14825.7 و 11653.2 میلیارد ریال بوده است.
 
 
uiyiu
 

بر این اساس در سه ماهه منتهی به خرداد ماه 1397 معادل 12785.5 ميليارد ريال تسهيلات به 377 شرکت دانش بنيان (به طور متوسط به هر شرکت 33.9 ميليارد ريال) اعطا شده است.
 
 
dtydy
 

لازم به ذکر است در این مدت بانک های ملی و ملت به ترتيب با 2963.3 و2916.6 ميليارد ريال بيشترين مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنيان را به خود اختصاص داده اند.   

مانده کل تسهيلات اعطايی به 1129 شرکت دانش بنيان در پايان خرداد ماه 1397 معادل 62231.3 ميليارد ريال (ميانگين 55.1 ميليارد ريال به هر شرکت) است‌که بيشترين مانده به بانک های ملی ( 12057.4ميليارد ريال ) ، ملت ( 9144.9 ميلياردريال) و صادرات ( 8544.9 ميليارد ريال ) تعلق دارد.  

trte

همچنین مانده مطالبات غير جاری به ميزان 10421.3 ميليارد ريال ( متعلق به 178 شرکت ) و معادل 16.7 درصد کل مانده تسهيلات است.

مانده مطالبات غير جاری  شامل 2689.3 ميليارد ريال سررسيد گذشته ( 85 شرکت ) ، 2250.1 ميليارد ريال معوق (41 شرکت ) و 5481.9 ميليارد ريال مشکوک الوصول ( 52 شرکت ) است.
 
تعداد بازديدها:   2,197