شماره 80 فصلنامه روند منتشر شد 

شماره 80 فصلنامه روند منتشر شد  نسخه PDF فصلنامه روند، سال بيست و چهارم، شماره 80، زمستان 1396 در وب‌سایت بانک مرکزی در بخش «نشریات و پژوهش‌ها» در دسترس عموم قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این شماره از فصلنامه روند آمده است:

بررسی اثر استقلال بانک مرکزی بر کاهش نوسانات تولید در اقتصاد ایران (با استفاده از مدل گارچ و رویکرد خودرگرسیون برداری) 

ارایه چارچوبی برای بهبود عملکرد تطبیق مقررات در نظام بانکی به کمک فناوری نظارتی 

افزایش سهم بازار بدهی در تأمین مالی اقتصاد ایران؛ فرصت‌ها، تهدیدها 

ارزیابی راهکارهای پیشنهادی به‌منظور حل چالش جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری اسلامی 

بررسی آشکار پدیده فساد 

مالیات‌ستانی بهینه در نظریه و عمل

​​​​
تعداد بازديدها:   1,391