شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری به شبکه بانکی اعلام شد

شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری به شبکه بانکی اعلام شد بانک مرکزی طی بخشنامه ای شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری را به شبکه بانکی اعلام کرد.

در همين راستا، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند با شرايط زير نسبت به پذيرش سهام عدالت برای وثيقه صدور کارت اعتباري مرابحه براساس بخشنامه های قبلی اقدام کنند:

1-    درصدي از ارزش آن بخش از سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، در چارچوب ضوابط به عنوان وثيقه صدور کارت اعتباري قابل پذيرش است.

2-    سهام تمامي شرکت‌هاي موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است بايد به عنوان وثيقه صدور کارت اعتباري پذيرفته شود.

3-    صدور کارت اعتباري به پشتوانه وثيقه سهام عدالت، صرفآً براي متقاضي که سهام عدالت متعلق به وي توثيق شده است، امکان‌پذير است.


تعداد بازديدها:   12,081