ساعت کار بانک های دولتی در ماه مبارک رمضان

      بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران طی بخشنامه ای به مديران عامل بانک های دولتی ،ابلاغ کرد: به موجب تصميم هيات محترم دولت برای بهره مندی مطلوب کارکنان از فضايل و معنويات ماه مبارک رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهرمندی از برکات فراوان اين ماه شريف و نورانی ،نسبت به تغيير ساعات کاری ادارات وبانک ها اقدام نمايند.
  بر همين اساس  ، ساعات کاری بانک های دولتی در طول ماه مبارک رمضان به شرح زير اعلام می گردد:
1-ادارات و واحد های ستادی بانک ها در کليه استان ها به استثنای تهران ، فعاليت اداری را صبح ها با يک ساعت تاخير شروع و بعد از ظهر نيز يک و نيم ساعت زودتر خاتمه دهند.
2- ادارات و واحد های ستادی بانک های دولتی دراستان تهران ،فعاليت اداری خود راساعت 9 صبح شروع و ساعت 14:30خاتمه دهند.
3-کليه شعب و واحد های اجرايی بانک های دولتی در تهران و ساير استان ها ،نيم ساعت زودتر از ادارات و واحد های ستادی شروع به کار خواهند نمود.
4- ساعات کار کليه شعب و واحد های تابعه بانک های دولتی در روز های نوزدهم (19) و بيست وسوم (23) ماه مبارک رمضان با يک ساعت تاخير نسبت به سايرروزهای ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.
5- لازم است هر گونه فعاليت فوق برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت کار انجام گيرد.
6- برنامه ريزی اياب و ذهاب کارکنان به گونه ای تنظيم گردد که راس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته باشند و در پايان ساعت معين محل کار خود را ترک نمايند.


 تعداد بازديدها:   7,369