چهل میلیون ریال،‌ سقف اعتبار کارت مرابحه برای سال 90

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای، مصوبه شصت و دومین جلسه مورخ 9/9/1390کمیسیون اعتباری را به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی وشرکت دولتی پست بانک اعلام کرد.
در این بخشنامه آمده است:
«حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه برای سال جاری ، موضوع ماده (13) دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه ، مبلغ 40 میلیون ریال تعیین گردد».تعداد بازديدها:   7,353