در شورای پول و اعتبار مطرح شد:

آیین نامه‌«‌سرمایه گذاری بانک های دولتی در سهام بنگاه های اقتصادی‌»

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی ، آیین نامه « سرمایه گذاری بانک های دولتی در سهام بنگاه های اقتصادی » را در شورای پول و اعتبار طرح و برای تصویب به هیات وزیران ارسال نمود .تعداد بازديدها:   5,960