از سوی بانک مرکزی،

«اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» به شبکه بانکی ابلاغ شد

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت ‌دولتي پست‌ بانک و مؤسسه اعتباري توسعه «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» را ابلاغ کرد.
     به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است :صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد جديدي در بازار پولي کشور است که در راستاي حفاظت از منافع سپرده‌گذاران و افزايش سطح اعتماد عمومي به نظام بانکي کشور، سپرده‌هاي مردم را که نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري عضو اين صندوق توديع شده است، تحت پوشش ضمانت خود قرار مي‌دهد. از اين رو، در صورتي ‌که هر يک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري عضو در معرض ورشکستگي قرار گيرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضويت‌هايي که قبلاً از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري دريافت داشته است، رأساً اقدام به بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران مي‌نمايد. در همين رابطه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي طراحي و ايجاد نظام ضمانت سپرده‌ها در ايران و همچنين در اجراي بند (د) ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» را با بهره‌گيري از تجارب ساير کشورها و استانداردهاي ارايه شده توسط کميته نظارت بانکي بال تدوين نموده است.
شایان ذکر است «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» پس از برگزاري جلسات مشترک و هماهنگي با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، نهايتاً در جلسه مورخ 10/12/1390 هيأت محترم وزيران به تصويب رسيد و طي نامه شماره 102595/ت47632ﻫ مورخ 22/5/1391 به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال گرديده است.
این بخشنامه می افزاید: در اجراي بند (ج) ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، پيش‌نويس تصويب‌نامه مورد نياز براي تعيين ميزان حق عضويت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده‌ها نيز در اين بانک تهيه و جهت تصويب به هيأت محترم وزيران ارسال گرديده است که پس از نهايي شدن، مراتب جهت اجرا به شبکه بانکي کشور ابلاغ خواهد شد.

تعداد بازديدها:   5,473