تا نیمروز هشتمین روز فعالیت مرکز مبادلات ارزی،

تعداد ثبت سفارشات به 375 فقره رسید

تعداد ثبت سفارشات از آغاز فعالیت مرکز مبادلات ارزی تا  نیمروز هشتمین روز فعالیت به 375 فقره رسید.
 به گزارش روابط عمومی بانک‌مرکزی‌ در گام دوم فعالیت مرکز مبادلات ارزی ، مقررگردید مشتریان جهت انجام فرآیند تخصیص ارز پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شعب ارزی کلیه بانکهای کشور در تهران و شهرستانها مراجعه کنند ، سپس ادارات مرکزی بانکهای کشور ، تقاضای تکمیلی مشتریان را به بانک عامل در مرکز مبادلات ارسال نمایند.

تعداد بازديدها:   4,047