برای نخستین بار در کشور اجرایی می شود

اهتمام بانک مرکزی برای ایجاد «‌ مرکز دانش اقتصادی»

«مرکز دانش اقتصادی» با هدف همسویی با منویات مقام معظم رهبری و حمایت از پیام « توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» در بانک مرکزي ایجاد می‌شود.
به‌ گزارش‌ روابط‌عمومی‌بانک‌مرکزی،‌ بهره‌گیری از عناوین اقتصادی‌ توسط مقام معظم رهبری برای نام‌گذاری سال‌های اخیر، گویای اهتمام ویژه ایشان به رفع تنگناهای معیشتی مردم و مشکلات گریبانگیر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است لذا ایجاد يک بانک اطلاعاتي پويا براي دسترسي به دانش اقتصادي‌ و تقويت تصميمات در اين حوزه، يکي از مهمترين نيازها و اولویتها تشخيص داده شد و بانک مرکزي در این راستا،  مرکز دانش اقتصادی» را تاسيس نموده است.
در‌ این‌ گزارش آمده است: بانک مرکزي‌ جمهوري اسلامي ايران به عنوان نهاد سياستگذار پولي و اعتباري‌ و با رویکرد ايجاد شرايط بهتر براي‌ تحقق اهداف ‌تعيين‌شده در احکام سند چشم‌انداز بيست ‌ساله کشور،‌ «کميته اجرايي حمايت از توليد‌ ملي»‌‌‌ را با‌‌ حضور نمايندگاني از حوزه‌هاي مختلف اين بانک ( شامل حوزه‌هاي ارزي، اعتباري، اقتصادي، نظارتي ‌و ....) ‌تشکیل داده است.
  ایجاد «‌‌مرکز دانش اقتصادی» در بانک‌مرکزی اهدافی چون خلق دانش «مشتري‌محور» ، مديريت سرمايه‌هاي فکري بانک، پياده‌سازي نظام جامع مديريت دانش از طريق ذخيره ، بازيابي و انتقال دانش براي بهبود کارايي سازمان را دنبال می‌کند.
 همچنین فعاليت‌هاي اين مرکز بر اساس ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي مبتني بر اسناد و مدارک موجود و توليد شده در سازمان نظير: صورتجلسات و مصوبات شوراها، کمیسيون‌ها و کميته‌ها، بخشنامه‌ها، مجموعه قوانين، مقررات و دستوالعمل‌هاي اجرايي، مجوز‌هاي بانکي، اعتبارات بانکي، سري‌هاي زماني اقتصادي و مالي، اطلاعات پرسنلي، نخبگان سازمان، گزارش‌هاي ادارات و افراد، گزارش‌هاي ساير سازمان‌ها، مجموعه و آرشيو ديجيتال کتابخانه، سرمايه‌هاي فکري سازمان  و ... پايه‌ريزي ‌خواهد شد و در گامي فراتر مي‌تواند از طريق ايجاد تعامل و به اشتراک‌گذاري اطلاعات با مراکز مشابه در ساير سازمان‌هاي اقتصادي ، در راستاي اهداف توسعه سرمايه و توليد ملي تأثير به‌سزايي داشته باشد.
 این ‌گزارش تصریح می دارد: «کميته اجرايي حمايت از توليد ملي» در جهت ايجاد يک حرکت نظام‌مند براي تحقق پيام سال 1391 و تحقق مدیریت دانش بنیان در مراکز اقتصادی کشور، سياست‌هاي راهبردي کشور را به تفکیک در سه بخش «حوزه سياستهاي کلان اقتصادي»،‌«حوزه بانک‌مرکزي» و «حوزه تعامل دستگاه‌هاي اقتصادي و نهادهاي نظارتي کشور» تهیه و تنظيم نموده است.
گفتنی است اهتمام بانک‌مرکزی بر هدايت منابع و اعتبارات بانکي به سوي فعاليت‌هاي مختلف توليدي، اختصاص ارز به کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي جهت تامين نياز توليدکنندگان داخلي ، افزايش بهره‌وري توليد و نظارت جدي بر چگونگي تخصيص اعتبارات و عملکرد بانکها معطوف خواهد بود. 

تعداد بازديدها:   4,422