تعداد ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی از مرز 8 هزار و 500 فقره گذشت

مرکز مبادلات ارزی در هفتم آذرماه، تعداد 218 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 8700 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,650