حساب‌های ملی سالانه

مجموعه حسابهای ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ايران می‌باشد که با تلاش مستمر و پیگيری چند ساله بصورت کنونی در اختيار محققان، دانشجويان، اقتصاددانان و سياست‌گذاران قرار می‌گيرد. اين مجموعه به صورت سري‌های زمانی جداگانه به قيمت‌هاي جاري و به قيمت‌هاي ثابت سال‌های پایه 1383 ، 1390 و 1395 ارائه می‌گردد. جداول حسابهای ملی سالانه شامل جداول حسابهای اقتصادی فعالیتی و نهادی است. این جداول ارقام توليد ملی و هزینه ملی و اجزاء آن را بر حسب بخش‌ها و فعاليت‌های اقتصادی و نهادی شامل می‌شود.
با عنايت به تحولات گوناگون ساختاري، ‌نهادي و تغيير در سبد کالاها و خدمات و به منظور حفظ کيفيت، قابليت اتکاء بودن و سازگاري ارقام حساب‌هاي ملي با تحولات دنياي واقعي، لازم است مراجع آماري در فواصل مناسب ميان مدت، سال پايه محاسبات را تغيير دهند. اين فرآيند موجب تجديدنظر در ارقام محاسبه شده براي توليد (يا هزينه) ملي و اجزاي آن خواهد شد. بنابراين اين بانک با توجه به پايبندي به اصول حرفه‌اي انجام محاسبات،‌ تلاش مي‌نمايد متناسب با تحولات فناورانه، ساختاري و روابط نهادي اقتصاد، سال پايه محاسبات را به طور متناوب تغيير دهد و در سري زماني آمارهای اقتصادی تجديدنظر نمايد. نخستين تجديدنظر در سال پايه بانک مرکزي به سال 1348 برمي‌گردد و پس از آن در سال‌هاي 1353، 1361، 1369، 1376 ،1383 ، 1390 و 1395 (در مجموع هشت بار) سال پايه مورد تجديدنظر قرار گرفته است. لازم به تاکيد است که دستورالعمل‌های استاندارد بين المللی و همچنين کارشناسان فنی سازمان‌های آمار بين المللی موکداً توصيه نموده‌اند که سری‌های زمانی جديد آمارهای اقتصادی با توجه به تحولات ساختاري، ‌نهادي و تغيير در سبد کالاها و خدمات توليد کننده و مصرف کننده، صرفاً از سال پايه به بعد قابليت محاسباتی و انتشار دارند.
يادآور می‌شود که ارقام حسابهای ملی سالانه و فصلی بانک مرکزی به قيمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 به صورت مستقيم و با اعمال اصلاحات لازم و همچنين به تفکيک حسابهای فعاليتی و نهادی مختلف توسط اين بانک انتشار يافته است. بنابراين با توجه به توضيحاتی که عنوان گرديد، به کارشناسان و کاربران محترم توصيه می‌گردد، جهت ساخت سری‌های زمانی مورد نياز با اعمال روش‌های غير مستقيم متداول و معمول همچون استفاده از نرخ‌های رشد و سهم فعاليت‌های اقتصادی از سری‌های زمانی تاريخی انتشار يافته توسط اين بانک (سال‌های‌ پايه 1383 و 1390) استفاده نموده و ارقام مورد نياز خود را ایجاد نمايند.تعداد بازديدها:   395,442