حساب‌های ملی فصلی

حسابهای ملی فصلی، مجموعه‌ای از سري‌های زمانی فصلی را که در يک چارچوب حسابداری استاندارد هماهنگ شده‌اند، تشکيل می‌دهد. تعاريف، مفاهيم، طبقه‌بندي‌ها و قواعد حسابداری ملی فصلی همانند حسابهای ملی سالانه بوده و مهمترين اهدافی که در تدوين حسابهای ملی سالانه در نظر گرفته می‌شوند در حسابهای ملي فصلی نيز مصداق می‌يابند. هدف عمده از حسابهای ملی فصلی فراهم ساختن تصويری از تحولات جاری اقتصاد است. از اين رو، ويژگی‌هايی همچون دقت، جامعيت، انسجام منطقی، بهنگام بودن و تفصيل متعارف از جمله الزامات تهيه حسابهای ملی فصلی محسوب می‌شوند. در صورت تامين ويژگی‌های مذکور، حسابهای فصلی چارچوبی را فراهم می‌آورند که می‌توان از آن در زمينه ارزيابی، تجزيه و تحليل و بازنمايی تحولات جاری اقتصاد استفاده نمود. بعلاوه، تحليل روابط پويا بين متغير‌های کلان اقتصادی، تجزيه و تحليل سيکل‌های تجاری، بررسی موقعيت اقتصاد در کوتاه‌مدت و يا تحت شرايط تورمی و بالاخره کنترل نتايج حسابهای ملی سالانه از ديگر مزايای حسابهای ملي فصلی بشمار می‌آيند. ذکر اين نکته حائز اهميت است که دستيابی به اهداف فوق‌الذکر زمانی امکان‌پذير است که محاسبه و برآورد حسابهای ملی فصلی بر مبنای داده‌ها و اطلاعات قابل اتکاء جاری انجام گیرد. به بيان ديگر، مزيت اصلی حسابهای ملي فصلی، ارائه تصوير جاری بخش واقعی اقتصاد به منظور اتخاذ تصميم در مورد روند فعلی آن است.
لازم به توضيح است که اداره حساب‌هاي اقتصادي بانک مرکزی در راستاي ارتقاء و بهنگام سازي آمار فصلي حساب‌هاي ملي نسبت به توسعه، تکميل و به روز رساني داده‌ها منطبق برآخرين دستورالعمل بين المللي استاندارد نظام حساب‌هاي ملي فصلي 2017 و دستورالعمل استاندارد نظام حساب‌هاي ملي 2008 اقدام نمود. يکي از تغييرات جديد مجموعه حاضر، ارائه ارقام حساب‌هاي ملي فصلي ايران بر اساس آخرين نسخه بين‌المللي طبقه‌بندي استاندارد کليه رشته فعاليت‌هاي اقتصادي ISIC (نسخه چهارم) است.
به‌طور کلي آخرین مجموعه نظام حساب‌هاي ملي فصلي تهیه شده در بانک مرکزی داراي ويژگي‌هاي جدید زير است:

1- تهيه و تدوين بر مبناي آخرين نسخه استاندارد نظام حسابهاي ملي فصلي 2017 (QNA)
2- تطبيق ارقام با آخرين مفاهيم نسخه استاندارد نظام حساب‌هاي ملي 2008 (SNA)
3- تهيه آخرين نسخه نظام طبقه بندي استاندارد رشته فعاليت‌هاي اقتصادي (ISIC) نسخه چهارم
4- تهيه و ارائه آمار حساب‌هاي ملي فصلي ايران به قيمت‌هاي جاري و ثابت سال پايه 1395
5- افزايش رشته فعاليت‌هاي اقتصادي از 12 به 19 قلم منطبق بر نظام
(ISIC) نسخه چهارم تعداد بازديدها:   234,170