مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه‌ی مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از ایران و شعب یا دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران و پرسشنامه مربوطه

تعداد بازديدها:   7,957