ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور و دستورالعمل اجرایی ماده (2) آن

372438‏/95

21‏/11‏/1395

دارد

 


بسمه تعالی

"
اقتصاد مقاومتي، اقدام و
عمل"

 

مديران عامل محترم بانکهاي ملي ايران، صادرات ايران، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات ايران، رفاه کارگران و کشاورزي

 

با سلام

احتراماً، به پيوست تصوير تصويبنامه شماره 135579‏/ت53488هـ مورخ 3‏/11‏/1395 هيئت محترم وزيران موضوع "آئين نامه اجرايي تبصره (35) و رديف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور"  و همچنين دستورالعمل اجرايي ماده (2) آيين نامه اجرايي يادشده جهت استحضار و اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد. ضمناً سهميه آن بانک بابت بخشودگي سود تسهيلات تا يک ميليارد ريال متعاقباً اعلام خواهدشد. ‏/3151732

  

 

 

 

 

" اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"

 

 

دستورالعمل اجرايي ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون

اصلاح  قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 

در راستاي اجراي مفاد ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور درخصوص بخشودگي سود متعلق به تسهيلات تا يک‌ ميلياردريال منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش کليه وجه‌التزام‌هاي متعلقه در زمان تسويه، بدينوسيله به اطلاع مي رساند با توجه به اينکه: 

1-    کليه مطالبات کمتر از يک ميليارد ريال سيستم بانکي، شامل بيش از 26 ميليون پرونده با مانده اصل بدهي بيش از 2478 هزار ميليارد ريال و سود متعلقه به ميزان بيش از 438هزار ميليارد ريال مي باشد،

2-    محدوديت منابع در نظر گرفته شده براي اجراي مفاد اين دستورالعمل،

3-    محدوديت هايي که در متن قانون براي حداکثر قابل استفاده در هر بانک وجود دارد که ميزان آن نمي تواند از مانده بدهي آن بانک پس از افزايش سرمايه و تسويه بدهي دولت موضوع قانون تجاوز نمايد،

4-    اجراي مفاد قانون نمي بايد منجر به افزايش پايه پولي گردد،

 

لذا اولويت‌هايي در مفاد دستورالعمل جهت اجراي ماده (2) آيين نامه مدنظر قرار گرفته که رعايت آن از سوي بانک عامل الزامي است.

 

 

براين اساس دستورالعمل اجرايي اين بند به شرح زير اعلام مي گردد:

 

ماده (1) در اين دستورالعمل عناوين ذيل در معاني مشروحه مربوط به کار مي روند:

 

                    1-1-          آيين نامه اجرايي: ماده‌2 آيين نامه‌اجرايي تبصره 35 و رديف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح‌قانون بودجه سال1395کل کشور (موضوع‌مصوبه شماره 135579‏/ت 53288هـ مورخ 3‏/11‏/1395هيات وزيران)

                1-2-        بانک مرکزي : بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

               1-3-        بانک‌عامل:شامل کليه بانکهای دولتی و خصوصي شده مندرج در مفاد جداول آيين نامه اجرايي

              1-4-        مشمولين : اشخاص حقيقي و حقوقي که داراي تسهيلات يک ميليارد ريال و کمتر از آن مي باشند.

              1-5-        تسهيلات: اصل تسهيلات اعطايي بانکي يک ميليارد ( 1.000.000.000) ريال و کمتر از آن.

             1-6-        مطالبات غيرجاري: مطالباتي‌که طبق ضوابط ابلاغي بانک‌مرکزي در طبقات سررسيدگذشته، معوق و مشکوک الوصول تقسيم بندی شده اند.

            1-7-        سود تسهيلات: مانده سود پرداخت نشده ناشي از اعطاي تسهيلات  (اعم از سود قبل و بعد از سررسيد)

           1-8-        وجه التزام : مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات تا نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين

          1-9-        حوادث غيرمترقبه: شامل سيل،زلزله،خشکسالي و ..... که دولت بابت حمايت از اسيب ديدگان آن مصوبات خاص داشته است.

 

ماده (2) بانک عامل مکلف است درصورت بازپرداخت مانده اصل تسهيلات توسط مشمولين بطور يکجا و نقدي تا پايان سال 1395، نسبت به بخشودگي سود تسهيلات در سقف سهميه ابلاغي بانک مرکزي و وجه التزام، به ترتيب اولويتهاي زير اقدام نمايد:

 

          2-1-    مانده مطالبات بابت تسهيلات اعطايي يارانه‌اي مورد حمايت دولت براي حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي (اعم از جاري و غيرجاري)

 

           2-2-    مانده مطالبات امهال شده آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه که مشمول بندهاي (د) تبصره 11 قانون بودجه سالهاي 1393 و 1394 و بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 (اعم از جاري و غيرجاري )

 

پس از اجرای بندهای 1-2 و2-2   ودرصورت باقی بودن سهميه ابلاغی،ساير اولويتها به شرح ذيل می باشد:

 

2-3-      مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 100ميليون ريال (بااولويت مناطق روستايي و محروم ) به مشمولين

2-4-       مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 200ميليون ريال (بااولويت مناطق روستايي و محروم ) به مشمولين

2-5-      مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 300ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم ) به مشمولين

2-6-      مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 400ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم ) به مشمولين

2-7-      مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 500ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم ) به مشمولين

2-8-      مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 600ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم ) به مشمولين

2-9-      مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 700ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم ) به مشمولين

2-10-   مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 800ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم ) به مشمولين

2-11-   مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 900ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم ) به مشمولين

2-12-   مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 1000ميليون ريال ( با اولويت مناطق روستايي و محروم ) به مشمولين

2-13-   مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري  تسهيلات اعطايي تا سقف 100ميليون ريال به مشمولين

2-14-   مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 200ميليون ريال به مشمولين

2-15-   مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 300ميليون ريال به مشمولين

2-16-   مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 400ميليون ريال به مشمولين

2-17-   مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 500ميليون ريال به مشمولين

2-18-   مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 600ميليون ريال به مشمولين

2-19-   مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 700ميليون ريال به مشمولين

2-20-   مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 800ميليون ريال به مشمولين

2-21-   مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 900ميليون ريال به مشمولين

2-22-   مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 1000ميليون ريال به مشمولين

 

تبصره – زمان بندی برای اجرای اولويت های فوق برعهده بانک عامل می باشد.

 

ماده (3) مشمولين صرفاً مي‌توانند از بخشودگي سود و وجه التزام يک فقره تسهيلات (بارعايت اولويت‌هاي فوق) بهره مند گردند.

 

تبصره-رعايت مفاد ماده مذکور در هر بانک به عهده هيات مديره ومديرعامل بانک عامل بوده و درخصوص بدهي متقاضي به سايربانکها براساس خوداظهاری به شرح پيوست می باشد که ازمتقاضی اخذ ميشود.

 

ماده (4) آن بخش از مانده بدهي مطالبات بانک عامل که قبل از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل از مشمولين دريافت شده است،  مشمول مفاد اين دستورالعمل نمي گردد.

 

ماده (5) بانک عامل موظف است با رعايت اولويت‌هاي ذکر شده و صرفاً در سقف تعيين شده از سوي بانک مرکزي براي بخشش سود، و وجه التزام تسهيلات اقدام نمايد. اطلاع رساني کامل به شعب مربوطه و رعايت اولويت هاي مشمولين بر عهده بانک عامل مي باشد.

 

ماده (6) بانک عامل موظف است در مقاطع ماهانه، نسبت به اعلام آمار اصل تسهيلات بازپرداخت شده بصورت نقدي و اعلام سود مورد تعهد دولت به تفکيک استان و در قالب جداول پيوست 2 به بانک مرکزي اقدام نمايد.

 

ماده(7)معيارتشخيص‌مانده بدهی‌مشمولين، آخرين قرارداد منعقده بين‌ بانک عامل ومشمولين می‌باشد.

 

ماده(8) هر گونه مسئوليت عدم رعايت سقف هاي بخشش سود تسهيلات بر عهده بانک عامل مي‌باشد. ‏/3141826

 

 

 

پیوست 1

 

اینجانب.......................دارای‌کدملی............................اقرارمي‌نمایم که  از  بخشش سود و وجه التزام تسهیلات تا یک میلیارد‌ريال ناشی از اجرای تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال جاری صرفاً در بانک .................... بهره‌مند  شده  و در  صورت اثبات عدم رعایت موضوع فوق، هرگونه تبعات آن ازجمله لزوم پرداخت  سود  و وجه التزام متعلقه بابت کلیه تسهیلات تسویه شده از محل قانون مذکور بر عهده اینجانب می باشد.

                                                      

 

امضاپيوست 2

بانک ...................

آمار بخشش سود ناشي از اجراي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال جاري

آمار عملکرد در ماه .....................

 (ارقام به ميليون ريال)

استان

نام متقاضي

کد ملي

مبلغ تسهيلات تسويه شده

مبلغ سود در تعهد دولت

مبلغ وجه التزام

نوع اولويت متقاضي حسب دستورالعمل اجرايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانک ...................

آمار بخشش سود ناشي از اجراي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال جاري

آمار عملکرد مختوم به تاريخ .....................

(ارقام به ميليون ريال)

استان

نام متقاضي

کد ملي

مبلغ تسهيلات تسويه شده

مبلغ سود در تعهد دولت

مبلغ وجه التزام

نوع اولويت متقاضي حسب دستورالعمل اجرايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد بازديدها:   56,199