ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 1397

149664‏/97
04‏/05‏/1397
دارد                                                                                              "حمایت از کالای ایرانی"

                                                                                                           بسمه تعالی
                            کليه مديران عامل محترم بانک هاي دولتي، غيردولتي، موسسات اعتباري غیر بانکی و شرکت دولتی پست بانک

باسلام؛
      احتراماً، ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده در سال‌هاي 1395 و 1396 در راستاي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط که از ابتداي سال 1395 متعاقب تاکيدات مقام معظم رهبری‏-مدظله‌العالي‏- در دستور کار نظام بانکي قرار گرفت، به استحضار مي‌رساند پيرو ابلاغ دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در دو سال گذشته و اتخاذ رويکرد مساعدت مقرراتي، زمينه مناسب‌تري به‌ ‌منظور تأمين مالي واحدهاي ياد شده فراهم شد. براساس اطلاعات دريافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهاي توليدي، آمار عملکرد اجراي اين طرح طي سال‌هاي 1396‏-1395، حاکي از تامين مالي تعداد 52.4 هزار بنگاه کوچک و متوسط با تخصيص مبلغي معادل 362.9 هزار ميليارد ريال توسط شبکه بانکي است که به بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص داشته است. عملکرد مزبور نشان از همراهي و اهتمام نظام بانکي در اجراي تاکيدات معظم‌له و سياست‌هاي دولت برای حمايت هرچه بيشتر از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط دارد تا به اين ترتيب امکان هدايت بهينه و صحيح منابع مالي موجود در راستاي بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي در کشور فراهم شود.
در سال جاري نيز جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌هاي اقتصادي در راستاي تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامين مالي توليدکنندگان داخلي مقرر گرديد تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي‌ اقتصادي، تأمين تسهيلات مورد نياز  طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيكي حداقل 60 درصد، تامين‌مالي طرح‌هاي بازسازي و نوسازي و تامين مالي اصناف در اولويت شبکه بانکي کشور قرار گيرد که پيش‌بيني گرديده اهداف معنونه با تخصيص حدود 300هزارميليارد ريال تسهيلات در سال جاري تحقق خواهد يافت.
لازم به ذکر است تامين مالي واحدهاي صنفي همانند دو سال گذشته‌ي اجراي طرح در چارچوب ضوابط و مقررات جاري در اولويت تامين مالي قرار داشته ليکن شامل استثنائات در نظر گرفته شده در تصويب نامه شماره 18549/ت53097 هـ مورخ 1395/02/19 هيئت محترم وزيران نمي‌باشند.
باتوجه به جميع موارد به پيوست «دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در سال 1397» ايفاد مي‌گردد. در دستورالعمل جديد سعي بر آن بوده که با بهره‌گيري از نتايج طرح مذکور در دو سال گذشته، نظرداشت شرايط و اقتضائات فعلي نظام بانکي کشور و به منظور استفاده بهينه از منابع محدود نظام بانکي، نواقص اجرايي طرح رونق توليد در سال‌هاي گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکي کشور اصلاح گردد. بر اين اساس عمده تغييرات صورت گرفته در دستورالعمل سال جاري بدين شرح مي‌باشد:
 
  1. تبصره 1 ماده 3 ‏- مبلغ بدهي‌هاي غيرجاري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نبايد بيش از تسهيلات‏/تعهدات درخواستي و سقف چک(هاي) برگشتي بنگاه‌هاي موردنظر نبايد از 25 درصد تسهيلات‏/تعهدات درخواستي بيشتر باشد. درخصوص مبالغ بدهي‌هاي غيرجاري بيشتر از تسهيلات‏/تعهدات( حداکثر تا سقف 150 درصد تسهيلات‏/ تعهدات) و همچنين چک‌هاي برگشتي بيش از 25درصد تسهيلات‏/تعهدات(حداکثر تا سقف 50درصد تسهيلات‏/تعهدات) تصميم‌گيري در اختيار ستاد مرکزي بانک‌هاي عامل در استان تهران مي‌باشد. شايان ذکر است اين شرايط صرفاً مربوط به متقاضياني است که تاکنون از تسهيلات طرح رونق توليد استفاده ننموده‌اند.
  2. ماده 13‏- چنانچه متقاضي از طريق يکي از کارگروه هاي دولت (ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و يا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهيلات در سالجاري گردد، بانک عامل مکلف است نسبت به بررسي موضوع از طريق استعلام از سامانه هاي اطلاعاتي مرتبط و عدم پرداخت تسهيلات جديد (از طريق معرفي از ساير کارگروه‌ها) به متقاضي اقدام نمايد.
  3. ماده 14‏- ‌اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات براي شرکتهاي مشمول ماده (141) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره 374258‏/95 مورخ 23‏/11‏/1395 بانک مرکزي ج.ا.ا) با رعايت کليه ضوابط و مقررات و اخذ وثيقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذير مي‌باشد.

شايان ذکر است به منظور مساعدت با تسهيلات گيرندگان، درخصوص برخي از معدود واحدهاي توليدي که دوره بازگشت سرمايه در گردش آنها بيش از يک سال مي‌باشد، بانک‌ها اختيار دارند بنا به تشخيص مدير عامل و يا اعضاي هيأت مديره، مدت بازپرداخت تسهيلات را از ابتداي تصويب تسهيلات و انعقاد قرارداد با مشتري از يک سال به دوسال افزايش دهند و در پايان سال اول چنانچه بنگاه اقتصادي قادر به بازپرداخت تسهيلات خود نبود، تسهيلات با حفظ منافع بانک، حداکثر تا يکسال ديگر راساً تمديد گردد.
نکته ديگر اينکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بايد ضمن درنظر گرفتن اصول کلي اعطاي تسهيلات و اعتبارسنجي متقاضي و اخذ تأمين کافي، نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام نمايند و نظارت بر مصرف تسهيلات را نيز در دستور کار خود قرار دهند.
  در خاتمه ضمن ايفاد يک نسخه از دستورالعمل تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط در سال 1397 خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ و بـر حسـن اجـراي آن نظارت بعمل آيد. همچنين ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از ابلاغيه آن بانک، به اين مديريت کل ارسال گردد.‏‏‏‏‏‏/3802138

 
                            مدیریت کل اعتبارات
                                 اداره اعتبارات 
سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی        شهرزاد دانشمندی 


تعداد بازديدها:   15,102