قانون جدید بر اقدامات پیشینی صدور چک متمرکز استتعداد بازديدها:   2,656