الزامات مقرراتی ناظر بر سفارش گیرنده و ناشر تبلیغات

ردیفمفاد آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور و سایر مستندات قانونی و مقرراتی     الزامات مقرراتی ناظر بر سفارش گیرنده و ناشر تبلیغات
۱ماده (۴)
انجام تبلیغات صرفاً توسط موسسات پولی و بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی مجاز است.
تبصره: موسسه پولی و بانکی دارای اجازه نامه تأسیس و یا مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی موظف است قبل از انجام هرگونه تبلیغات مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ کند.
پذیرش سفارش و انجام هرگونه تبلیغات خدمات پولی و بانکی از سوی موسسات پولی و بانکی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی ممنوع است.
به منظور استعلام مجوز به آدرس بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir، قسمت «نظارت بانکی»، بخش بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز مراجعه شود.
۲ماده (6)
انجام هرگونه تبلیغات توسط موسسه پولی و بانکی باید در چارچوب قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور و بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی باشد. مرجع تشخیص در این خصوص بانک مرکزی است.
پذیرش سفارش و انجام هرگونه تبليغات شرکت‌های تعاونی اعتبار از طريق رسانه‌های عمومی، وسايل ارتباط جمعی و در فضای خارج از سازمان ممنوع است.
۳پذیرش سفارش و انجام هرگونه تبلیغات خدمات پولی و بانکی، صرفاً با نشان (لوگو) متعلق به موسسه پولی و بانکی باشد.
۴ماده (۹)
انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی، خرید و فروش انواع سپرده بانکی، خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت موسسه پولی و بانکی ممنوع است.
پذیرش سفارش و انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی، خرید و فروش انواع سپرده بانکی، خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت موسسه پولی و بانکی ممنوع است.
۵ماده (۱۱)
انجام تبلیغات روی اسکناس، ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی ممنوع است.
پذیرش سفارش و انجام هرگونه تبلیغات روی اسکناس، ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی، توسط سفارش‌گیرنده و ناشر تبلیغات ممنوع است.
۶ماده (۱۲)
هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس، شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است.
پذیرش سفارش و انجام هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس، شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی توسط سفارش‌گیرنده و ناشر تبلیغات ممنوع است.
۷ماده (۱۴)
تبلیغات انجام شده توسط موسسه پولی و بانکی نباید موجب ایجاد اشتباه، گمراهی و فریب اشخاص درخصوص خدمات پولی و بانکی شود. مرجع تشخیص در این خصوص کمیسیون ماده (۱۳) این آیین نامه است.
در پذیرش سفارش و انجام هرگونه تبلیغات در زمینه کسب رتبه‌های مختلف از سوی موسسات پولی و بانکی باید موارد زیر از آن موسسه درخواست و در متن تبلیغات درج شود:
 شاخص/شاخص‌های رتبه‌بندی، نام مرجع اعطاکننده رتبه و نهادها/ اشخاص/ موضوع رتبه‌بندی
۸قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیانپذیرش سفارش و انجام هرگونه تبلیغات درخصوص «ارائه پایانه های فروشگاهی (POS) به متقاضیان فاقد جواز کسب و مفاصا حساب مالیاتی» ممنوع است.
۹قانون مبارزه با پولشوییپذیرش سفارش و انجام هرگونه تبلیغات درخصوص اجاره انواع خدمات نظام های پرداخت و بانکی از قبیل کارت بانک، پایانه فروش، درگاه پرداخت ممنوع است.

 


تعداد بازديدها:   5,201