دستورالعمل تامين مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶

۸۱۱۶۰‏/۹۶
۲۰‏/۰۳‏/۱۳۹۶
دارد
 
                                                                                        بسمه تعالى
                                                                        "اقتصاد مقاومتی: توليد-اشتغال"
 

 
مديران عامل محترم بانک‌هاى ملی ايران، صادرات ايران، تجارت، ملت، سپه، مسکن، کشاورزى، بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات ايران، رفاه کارگران، توسعه تعاون، اقتصاد نوين، كارآفرين ، پارسيان، سامان، پاسارگاد، سرمايه، سينا، دى، شهر، انصار، ايران زمين، آينده و شرکت دولتی پست بانک
 
باسلام؛
      احتراماً، پيرو نامه شماره ۷۸۸۶۶‏/۹۶ مورخ ۱۷‏/۳‏/۱۳۹۶، ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده در سال ۱۳۹۵ در راستاى تامين مالی بنگاه‌هاى اقتصادى کوچک و متوسط و اجرايی نمودن منويات مقام معظم رهبرى ‏‏(مدظله العالی) جهت ايجاد رونق توليد و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادى که باتوجه به احساس مسئوليت بانک‌ها و همکاری استانداران محترم مبنی‌بر دقت و نظارت بيشتر در نحوه مصرف تسهيلات و جلوگيرى از اتلاف منابع بانکی صورت پذيرفته است، به استحضار می‌رساند عملکرد اعطاى تسهيلات در سال گذشته به بنگاه‌هاى کوچک و متوسط نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور با روحيه جهادى، احساس مسئوليت و همگام با سياست هاى دولت محترم، رسالت خويش را به نحو شايسته به انجام رسانده و با بهره‌گيرى بهينه و هدايت صحيح منابع مالی موجود، تلاش خود را جهت خارج نمودن بنگاه‌هاى کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعيت اقتصادى بويژه در بخش صنعت کشور مقرر نموده است. در اين راستا رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در  ۹ ماهه سال ۱۳۹۵، ۹‏/۱ درصد و رشد صنعت ۸‏/۵ درصد بوده و از طرفی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته به طوری که این رقم در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ به ۶‏/۴ درصد ارتقا پیدا کرده است. بنابراين اثربخشی در تحرک اقتصادی ناشی از سیاست های اعلامی بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت تامين سرمایه در گردش مطلوب بوده و انتظار ميیرود رشد اقتصادی در بخش هاى غیرنفتی و صنعت همچنان به روند بهبود و افزايشی خود ادامه دهند.
در سال جاري با هدف استمرار رونق توليد، حفظ و ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادی کشور مقرر گرديد تأمين سرمايه در گردش موردنياز ۱۰.۰۰۰ بنگاه‌ اقتصادى، تأمين تسهيلات مورد نياز ۶.۰۰۰ طرح‌های نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيكی حداقل ۶۰ درصد و تأمين مالى موردنياز در بازسازی و نوسازی تعداد ۵.۰۰۰ واحد اقتصادى از محل منابع تسهيلاتی در اولويت شبکه بانکی کشور قرار گيرد که پيش‌بينی گرديده اهداف معنونه با تخصيص حدود ۳۰۰ هزارميليارد ريال تسهيلات در سال جاری تحقق خواهد يافت.(مجموعاً ۲۰۰هزارميليارد ريال برای سرمايه ‌در گردش و تامين مالی طرحهاى نيمه تمام و ۱۰۰هزارميليارد ريال برای بازسازى و نوسازى واحدهای اقتصادى که از توجيه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند.) ضمن اينکه تامين مالی بنگاه‌هاى اقتصادى کوچک و متوسطی که جزء مشتريان بانک‌ها هستند در اولويت اعطاى تسهيلات موصوف قرار دارد. اضافه می نمايد در زمينه عملکرد تسهيلات اعطايی به اينگونه متقاضيان، ضرورت دارد اطلاعات موردنياز برای درج عملکرد در سامانه ذی‌ربط در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گيرد.
لازم به ذکر است بسيارى از واحد‌هاى صنفی نيز در زنجيره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزى و خدماتی فعاليت می‌نمايند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد، بنابراين از آنجاييکه اصناف ضرورتی به ثبت نام در سامانه بهين ياب ندارند توصيه می شود تأمين مالی اين گروه از متقاضيان نيز در کنار بنگاه‌هاى کوچک و متوسط با رعايت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه جدى بانک‌ها قرار گيرد.
 
باتوجه به جميع موارد به پيوست «دستورالعمل تأمين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶» ايفاد می گردد. بديهی است به منظور استفاده بهينه از منابع محدود نظام بانکی لازم است در مرحله اول بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى با درنظر گرفتن اصول کلی اعطاى تسهيلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تأمين کافی، نسبت به اعطاى تسهيلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام نمايند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهيلات را در دستور کار خود قرار دهند.
      مقتضی است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاى ذى‌ربط ابلاغ و بـر حسـن اجـراى آن نظارت بعمل آيد. همچنين ترتيبی اتخاذ شود تا نسخه‌اى از ابلاغيه آن بانک، به اين مديريت کل ارسال گردد.‏‏‏‏‏/۳۳۰۹۴۲۴
 
          مديريت کل اعتبارات
          اداره اعتبارات
 سيدعلی اصغر ميرمحمد صادقی            شهرزاد دانشمندی
۰۴-۳۲۱۵                                     ۰۱-۲۸۱۷ 
 
 
 
 
تعداد بازديدها:   9,441